Open Mon - Fri 10:00-18:00
Email : info@acaccountinghk.com Call Now : 3619 6414 Whatsapp : 6994 3983

【收唔到報稅表?】補領稅表程序一文看懂

收唔到報稅表

新稅季就快來臨,記得上年度收到不少查詢,”收唔到報稅表應該算好“? 究竟幾時要補領幾時可以唔理? 本文同大家分享實務法規和程序,讓大家一文看清!

未收到報稅表,是否代表毋須報稅

並不一定,如你的個人總收入不超過你享有的免稅額,你就毋須繳納個人所得稅,亦毋須主動要求領取報稅表報稅。但如你收到稅務局發出的報稅表,無論你的人息有多少,仍必須在指定期限內報稅。

是不是每個人都會收到報稅表?

若你曾被評定毋須繳稅,稅務局可能不會每年向你發出報稅表。但當你須要課稅時,你仍須於有關課稅年度的評稅基期結束後四個月內書面通知稅務局。

如我收入超上免稅額,但沒有收到報稅表

但如你你須要課稅時,你須於有關課稅年度的評稅基期結束後四個月內,以書面通知稅務局。稅務局會發出通知書,以覆核你是否須要課稅。信件中須列明你的香港身分證號碼、稅務局的檔案號碼、通訊地址和日間聯絡電話。你

可利用下列通知書︰薪俸稅 IR6167 表格、利得稅IR6168 表格及物業稅IR6129 表格

你有什麼免稅額? 可閱讀近期我們的一篇文章:
【報薪俸稅】免稅額、扣稅支出、注意事項 | 2021個人報稅攻略

如我過去每年均須報稅,但今年收唔到報稅表

如你在過去每年均須報稅,但至今仍未收到 2020/21年度報稅表,請即致電 187 8022 查詢本局是否已向你發出這年度的報稅表,或在辦公時間 親臨香港灣仔告士打道 5號稅務大樓 1樓本局的中央詢問處索取報稅表複本。

申請報稅表: 要求發出個別人士報稅表複本用作填報及遞交

不主動通知稅務局,會有甚麼後果?

如任何人未有遵守《稅務條例》的規定,當中包括不填交報稅表、不依時填交報稅表,以及填交不正確的報稅表,稅務局局長會按違例行為的性質或犯錯程度,提出檢控、以罰款代替檢控或評定補加稅款。

廷申閱讀:【填錯稅表】漏報稅點做好? 三種修訂情況你要知!

Adam Ho

毅思會計創辦人,資深會計師,香港信託及公司服務提供者持牌人。熟悉不同商業模式,喜歡學習和分享,將專業知識平民化。過去一年,毅思博客年瀏覽量已超過20萬。

你需要報稅服務嗎?

有限公司報稅

有限公司報稅

根據公司條例,香港有限公司的年度財務報表須由香港執業會計師進行審計。 而稅務局要求有限公司依照經核數的財務報表,連同利得稅計算表報稅。

了解更多
無限公司報稅

無限公司報稅

稅務局會向獨資經營者,合夥公司發出報稅表。獨資經營者,合夥公司須依時填妥遞交報稅表,並連同所需計算表一並提交給稅務局。

了解更多
個別人士報稅

個別人士報稅

稅務局會向個別人士發出個別人士報稅表(BIR60)。你須申報你的所有薪俸收入、獨資業務的利潤、出租全權物業的租金,以及申索扣除及免稅額。

了解更多

如對報稅有任何疑問,我們樂意解答

熱線: (852) 3619 6414 / Whatsapp: (852) 6994 3983
× 請問有什麼可以幫到你?